tel. kom. 607-760-005
email: kaniacup@wp.pl


SYSTEM SZKOLENIA realizowany przez AKADEMIE PIŁKARSKĄ KANIA CUP


Prawidłowy rozwój karier sportowych dzieci-piłkarzy/piłkarki w znacznej mierze zależy od przyjętej koncepcji wieloletniego programu szkolenia. W teorii i metodyce treningu powszechnie akceptowany jest pogląd, że decydujący wpływ na poziom i tempo rozwoju sportowego wywierają dwie grupy czynników:

 • NATURALNE PROCESY ROZWOJOWE:
  obejmujące dynamikę wzrastania, dojrzewania i różnicowania organizmu, co jest przede wszystkim funkcją uwarunkowań genetycznych
 • WIELKOŚĆ I CHARAKTER STOSOWANYCH OBCIĄŻEŃ WYSIŁKOWYCH
  które obejmują różnorodne metody, formy i środki treningu.

Zaplanowanie właściwych proporcji pomiędzy możliwościami i potrzebami biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży a treścią, objętością i intensywnością treningów - to podstawowy zadanie dla TRENERA w perspektywie wieloletniego szkolenia.
 

Bazując na takich przesłankach wypracowaliśmy w ramach szkolenia młodocianych etapizację, która obejmuje:

 • etap szkolenia wszechstronnego (rozwijanie potencjału ruchowego, wyposażanie w bogaty zasób umiejętności, rozpoznanie kierunkowych uzdolnień) . Etap przygotowania wstępnego (do 6-7r.ż.),
 • etap szkolenia ukierunkowanego (kształtowanie rozpoznanych predyspozycji i umiejętności, profilowanie potencjału ruchowego pod kątem funkcjonalnych wymogów specjalizacji) Etap nauczania podstawowego (7-10 lat),
 • etap szkolenia specjalistycznego (kształtowanie i doskonalenie mistrzostwa sportowego w danej specjalizacji) . Etap doskonalenia opanowanych umiejętności i wprowadzanie nowych trudniejszych zagadnień (10-13 lat),

Etap przygotowania wstępnego (do 7 roku życia):

 • dostarczenie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu,
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowia,
 • wyselekcjonowanie najzdolniejszych ruchowo do dalszego procesu szkolenia,
 • kształtowanie osobowości wychowanków z ukierunkowaniem zainteresowań na grę w piłkę nożną,
 • opanowanie podstaw najważniejszych umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną,
 • wszechstronną stymulację rozwoju wybranych cech motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości).

Etap nauczania podstawowego (7 - do 10 roku życia):

 • podnoszenie zdrowotności i tężyzny organizmu,
 • kształtowanie cech woli ze szczególnym zwracaniem uwagi na godzenie nauki z zajęciami szkoleniowymi,
 • zwiększanie potencjalnych możliwości sprawnościowych zgodnie z rytmem rozwoju biologicznego,
 • opanowanie wszechstronnych umiejętności technicznych,
 • Opanowanie podstawowych założeń indywidualnej i zespołowej taktyki,
 • kształtowanie umiejętnego wykorzystania posiadanych umiejętności technicznych i taktycznych w różnych formach gry, a szczególnie w małych grach.

Etap doskonalenia opanowanych umiejętności (10 – do 13 roku życia):

 • wszechstronnie przygotować organizm do wysiłku piłkarskiego,
 • ugruntować wartości moralno-etyczne obowiązujące w sporcie,
 • wzbudzić stałą potrzebę podnoszenia własnych umiejętności,
 • rozwinąć w wymaganym zakresie poziom sprawności ogólnej,
 • nauczyć i doskonalić w różnych sytuacjach wszystkie elementy techniki specjalnej z możliwością stosowania ich w grze,
 • opanować wybrane umiejętności z zakresu taktyki atakowania i obrony gry w piłkę nożną,
 • stwarzać warunki systematycznego sprawdzania swoich możliwości w ramach gry właściwej.